75g Malawi Cichlids
36g Freshwater Community tank
90g Marine